Kallelse till årsmöte i Bösarps Bygdeförening

torsdag 28 mars 2019 kl.19.00 i

Bösarps Församlingshem

Förslag och motioner skall vara sekreteraren Ingrid Tunestål skriftligen

tillhanda senast 21 mars genom e-post tunestal@telia.com eller

Smedjegatan 43, 231 70 Anderslöv

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe med tårta. Birgitta Åkesson

visar bilder från äldre tider.

Anmälan om deltagande senast torsdag 14 mars till Ingrid Tunestål på tel.

0708-920878.

Kom gärna med förslag till aktiviteter under 2019.

Hjärtligt Välkomna !

Styrelsen Bösarps Bygdeförening


Vårfest är planerad till fredag 26 april kl. 19.00. Pris 100:-

Anmälan till Ingrid Tunestål senast 16 april på tel. 0708-920878


 

Dagordning

 

1.

Mötets öppnande

 

2.

Val av ordförande och sekreterare att leda dagens förhandlingar

 

3.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 

4.

Fastställande av dagordning

 

5.

Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

 

6.

Godkännande av verksamhetsberättelsen

 

7.

Godkännande av kassa och revisionsberättelse

 

8.

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 

9.

Fastställande av verksamhetsplan

 

10.

Fastställande av budget för verksamhetsåret samt årsavgiften 2020

 

11.

Behandling av inkomna förslag till årsmötet

 

12.

Val av ordförande för verksamhetsåret

 

13.

 

Val av två ledamöter på 2 år

Fyllnadsval av två ledamöter på 1 år

14.

Val av tre suppleanter på 1 år

 

15.

Val av tre materialförvaltare på 1 år, varav en sammankallande

 

16.

Val av två revisorer på 1 år, varav en sammankallande

 

17.

Val av två revisors suppleanter på 1 år

 

18.

Val av tre ledamöter till valberedningen på 1 år, varav en sammankallande

 

19.

Val av föreningens ombud och representanter

 

20.

Hembygdsdag och loppis

 

21.

Övriga ärenden

 

22.

Mötet avslutas